Ochrona danych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie


  W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przekazujemy Tobie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) następujące informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych przez nasze Stowarzyszenie:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Águila Blanca – Polskie Stowarzyszenie Kibiców Realu Madryt z siedzibą w Gnieźnie, ul. Roosevelta 74/14, 62-200 Gniezno. W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się również telefonicznie pod numerem 534 542 999 jak i mailowo lukasz.gasiorek@aguilablanca.pl
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji i działalności statutowej wynikającej z Stowarzyszeniu w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust.1 lit. a) RODO), w tym organizacji wyjazdów, zlotów, konkursów oraz niezbędnej obsługi księgowo-finansowej.
 3. Odbiorcami danych mogą być podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie stosownych umów powierzenia zawartych ze Stowarzyszeniem.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Twoje dane osobowe zasadniczo będą przechowywane przez okres trwania Twojego członkostwa w stowarzyszeniu. Dane zawarte w dokumentach księgowych i finansowych będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 7. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji i posiadania członkostwa w Stowarzyszeniu. W przypadku braku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwe zapisanie się i posiadanie statusu członka naszej organizacji.
 9. Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.